Продажба и изнајмување на ИТ опрема

СИСТЕМ АДМИНИСТРАЦИЈА

Системската администрација ја извршуваат ИТ стручни лица со цел да овозможат функционалност на сите компјутерски системи и сервиси. 

Системските администратори вообичаено се задолжени за инсталирање, поддршка и одржување на сервери и други компјутерски системи, како и планирање и соодветно реагирање при прекин на работата и решавање на други проблеми. Останатите должности може да вклучуваат управување со проекти, надзор и обука на корисници и помош при решавање на проблеми при секојдневната работа на корисниците. Со оваа услуга Актон обезбедува максимална доверливост и достапност на критичните системи на сите вработени во компанијата.

ПРОДАЖБА И ИЗНАЈМУВАЊЕ НА ИТ ОПРЕМА

Актон може на своите корисници да им обезбеди ИТ опрема. Тоа го овозможуваме преку партнерство со многу производители на опрема меѓу кои ги издвојуваме CISCO, JUNIPER, HP, FORTINET,…  
ИТ ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ

Професионалниот тим од инженери и техничари за сите заинтересирани корисници обезбедува планирање, проектирање и поставување на IT инфраструктура и LAN/MAN/WAN мрежи, локални Wi-Fi мрежи, Point-to-Point радио линкови и врски и одржување на истите. 

Актон има учествувано во големи проекти и ќе ни биде мило да Ви ја испратиме нашата референтна листа.